VFN introduceert nieuwe normen voor consumptief krediet (persbericht)

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland scherpt de normen voor consumptief krediet aan om financiële problemen bij consumenten tegen te gaan. De VFN behoudt met de nieuwe normen het evenwicht tussen verantwoorde kredietverlening en de bereikbaarheid van consumptief krediet tegen een acceptabele prijs voor consumenten. De nieuwe normen zijn gebaseerd op de basisnormen zoals het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) die heeft vastgesteld. Door deze NIBUD norm als objectieve ondergrens te hanteren, wordt gewaarborgd dat na kredietverstrekking de consument te allen tijde voldoende middelen heeft om zijn woonlasten te betalen en zijn huishouden te voeren. Verder is de norm afhankelijk gemaakt van de hoogte van het inkomen. Met het inkomensafhankelijk maken van de norm wordt rekening gehouden met een stijging van tien procent van de vaste lasten bij een stijging van het inkomen. Daarmee behoudt de consument voldoende ruimte om zelf te bepalen waaraan hij zijn budget wenst te besteden. Het aanscherpen van de kredietwaardigheidtoets was eerder aangekondigd in de brief ‘Voorkomen overkreditering en schulden’ van staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2007. In de praktijk betekenen de nieuwe normen dat tot een modaal inkomen, afhankelijk van de woonlasten, slechts zeer beperkt krediet kan worden verstrekt. Bij een modaal tweepersoonshuishouden met een inkomen van netto € 1.635 zal er uitsluitend sprake kunnen zijn van kredietverlening indien de woonlasten lager zijn dan circa € 580. Daarmee worden de lagere inkomens naar de mening van de VFN afdoende beschermd tegen overkreditering. De nieuwe VFN Gedragscode bevat nu ook bepalingen die beogen: - de transparantie voor kredietgerelateerde verzekeringen te vergroten, - het ontstaan van problematische schulden te voorkomen door verplichte deelname aan het toekomstige systeem van schuldenregistratie. In januari 2007 verscheen het AFM-adviesrapport ‘Verantwoorde kredietverlening 2006’. Naar aanleiding van dit rapport heeft de AFM ondermeer verzocht om de hoogte van de norm nader te kritisch te bezien, alsmede de norm inkomensafhankelijk te maken. Met de nieuwe normen meent de VFN aan de in het rapport gestelde eisen te voldoen. De nieuwe normen binden vooralsnog alleen de VFN-leden. Er is de VFN veel aan gelegen dat de norm in de gehele branche gaat gelden zodat alle consumenten verantwoord krediet kunnen verkrijgen. De ledenvergadering van de VFN heeft op 10 december 2007 de nieuwe Gedragscode vastgesteld. De Gedragscode is per 1 april 2008 van kracht.