Versoepeling van Wft-vakbekwaamheidseisen

De Vaste Kamercommissie van Financiën in de Tweede Kamer is deze week akkoord gegaan met de door de minister van Financiën voorgestelde versoepelingen van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Op haar website zet het CDFD de wijzigingen op een rij: Overgangstermijn verlengd De overgangstermijn wordt verlengd van 1,5 naar 2 jaar om de markt meer tijd te geven aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen. De overgangsperiode loopt nu tot 1 januari 2016. De Minister houdt de mogelijkheid open om diploma’s toe te voegen aan de lijst met gelijkstellingen. Dit betekent dat een deskundigheidsbewijs wordt gelijkgesteld met een huidig Wft-diploma. Voor de goede orde: elke diplomahouder zal in de overgangsperiode een PEplus-examen (voorheen genaamd Inhaal-/PE-examen) voor de voor hem/haar relevante beroepskwalificatie(s) moeten afleggen. PEplus-examens Het PEplus-examen voor Consumptief krediet hoeft niet te worden afgelegd, als het PEplus-examen voor Hypothecair krediet is behaald. Een adviseur die in het bezit is van geldige diploma’s ‘Consumptief krediet’, ‘Hypothecair krediet’ en ‘Basis’ hoeft dus alleen het PEplus-examen ‘Hypothecair krediet’ af te leggen. Daarmee verkrijgt hij/zij zowel de beroepskwalificatie ‘Adviseur Hypothecair krediet’ als de beroepskwalificatie ‘Adviseur Consumptief krediet’. Het PE-plus-examen ‘Hypothecair krediet’ kwalificeert tevens voor ‘Adviseur Basis’ en ‘Adviseur Vermogen’. Het aantal eind- en toetstermen van de PEplus-examens is met 30% verminderd. Vermijdbare doublures en minder relevante actualiteiten zijn verwijderd. PE-examens In het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk blijft voor individuele medewerkers de verplichting om periodiek (driejaarlijks) de vereiste vakbekwaamheid aan te tonen door een PE-examen af te leggen. In beginsel worden hierbij alleen PE-actualiteiten getoetst die binnen een tijdsbestek van één jaar hebben plaatsgevonden. De minister wil marktpartijen actiever betrekken bij het ontwikkelproces van toetstermen voor relevante PE-actualiteiten, om te bevorderen dat deze voldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de adviseur. Zorgverzekering In de modulestructuur worden enkele wijzigingen aangebracht. Zo zal de module ‘Basis’ worden geschrapt uit de beroepskwalificatie ‘Adviseur Zorgverzekering’. Een aantal relevante eind- en toetstermen uit de module ‘Basis’ zijn toegevoegd aan de module ‘Zorgverzekering’. Volmacht De voorgenomen modules voor de Gevolmachtigd Agent (Volmacht Algemeen, Volmacht Schade Extra en Volmacht Overig) worden opgeschort. Het CDFD zal in overleg met de sector bezien hoe de Volmacht-modules in de toekomst het beste kunnen worden ingericht. Tot nader bericht gelden voor gevolmachtigd agenten geen andere vakbekwaamheidseisen dan die al voor de negen reguliere beroepskwalificaties gelden. Website CDFD Op de website van het CDFD staat meer informatie over het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.