Verbod TV-reclames geldleningen van de baan

Tijdens een algemeen overleg van de commissie Financiën van de Tweede Kamer op 14 februari 2007 is de motie Vietsch verworpen. Deze motie bepleitte een verbod op TV-reclames voor geldleningen. Het reclameverbod is van de baan mede dankzij een position paper van de VFN naar het Ministerie van Financiën. Misleidende reclame De AFM zal reclames voor consumptief krediet nauwlettend in de gaten houden. Het meldpunt ‘Misleidende Reclame’ van de VFN blijft ook bestaan. Reclames voor consumptief krediet moeten voldoen aan de eisen zoals die in de Wet financiële dienstverlening (Wft) zijn opgenomen. Wat gebeurt er met een melding? Schriftelijk of via de VFN-website kan melding worden gedaan. De VFN screent de melding en informeert de AFM. Om de drempel te verlagen kan aangegeven worden dat de naam van de aangever niet aan de AFM wordt doorgegeven. De VFN neemt de melding dan over.