Reactie VFN op presentatie Miljoenennota kabinet

Op dinsdag 19 september heeft het demissionaire kabinet Rutte-IV haar Miljoenennota gepresenteerd. Ondanks de demissionaire status van het kabinet, benadrukt Minister van Financiën Kaag de verantwoordelijkheid van de overheid om te streven naar een goed bestaan voor iedereen. De termen bestaanszekerheid en brede welvaart spelen dan ook een belangrijke rol in de overheidsfinanciën van volgend jaar.

De VFN staat positief ten opzichte van het voornemen extra geld vrij te maken om de koopkracht van kwetsbare huishoudens te verbeteren. De stijging van het kindgebonden budget en de huurtoeslag zijn een goede stap in die richting. Ook sluit de focus op bestaanszekerheid nauw aan bij de doelen van de VFN, namelijk verantwoordelijke kredietverlening. Wel vroeg de VFN aandacht voor de positie van middeninkomens en huishoudens zonder kinderen. Hun koopkracht staat ook onder druk als gevolg van de aanhoudende inflatie.