Moratorium in verband met hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen waarmee een tijdelijk moratorium van één jaar wordt ingesteld voor de schulden van ouders die gedupeerd zijn door wat er mis is gegaan met de kinderopvangtoeslagen. Door de aanvaarding op donderdag 11 februari 2021  door de Tweede Kamer van het amendement Lodders en Van Weyenberg  wordt in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) een afkoelingsperiode (moratorium) opgenomen ‘waardoor rust en ruimte wordt gecreëerd met als doel om te komen tot een goede afwikkeling van de schulden die behoren tot de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen’. Beperking verhaalsrechten schuldeisers Tijdens de afkoelingsperiode kan elke bevoegdheid van een schuldeiser tot verhaal op de goederen van de belanghebbende ouder of zijn partner en  tot opeising van goederen die zich in de macht van de belanghebbende of zijn partner bevingen niet worden uitgeoefend, voor zover die bevoegdheid betrekking heeft op vorderingen die zijn ontstaan door een verzuim in de nakoming van een verbintenis of zijn partner dat heeft plaatsgevonden vóór de afkoelingsperiode. Daarnaast is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de belanghebbende of zijn partner die vóór de afkoelingsperiode heeft plaatsgevonden geen grond voor wijziging van verbintenissen of verplichtingen van de schuldenaar, voor opschorting van de nakoming jegens de schuldenaar of voor ontbinding van een met een schuldenaar gesloten overeenkomst. Wettelijke grondslag gegevensdeling en registratie bij BKR In het amendement is ook een wettelijke grondslag voor gegevensdeling tussen de Belastingdienst en private en publieke schuldeisers opgenomen en een bepaling over het verwijderen van de registratie van vervallen achterstanden in het BKR. Behandeling in Eerste Kamer De plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen en het amendement van de Kamerleden Lodders en Van Weyenberg vindt plaats op  23 februari 2021.