Consumer Credit Directive (CCD II) officieel gepubliceerd op 30 oktober 2023

Op 30 oktober is de herziening van de richtlijn consumentenkrediet (Consumer Credit Directive, CCD II) gepubliceerd in het officiële Publicatieblad van de EU.  Deze richtlijn is in werking getreden op de twintigste dag na die van de publicatie (19 november 2023). Nederland moet, als lidstaat van de EU, uiterlijk 20 november 2025 de benodigde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen en bekendmaken. De Rijksoverheid past deze bepalingen toe vanaf 20 november 2026.

Een “richtlijn” van de EU is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat de EU-lidstaten moeten bereiken. Zij mogen echter zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken. Er staan daarom nog enkele open begrippen in de wettekst, die de Rijksoverheid verder zal invullen. Hierdoor kan het zijn dat bij de transpositie naar Nederlandse wetgeving, sommige begrippen strenger gedefinieerd worden dan in de Europese wettekst wordt gedaan.

Op 13 november heeft de Europese Commissie een presentatie gegeven betreffende de herziening van de Consumer Credit Directive. De verantwoordelijke Directoraat-Generaal gaf een toelichting bij de totstandkoming van de richtlijn, en welke problemen de herziening tracht te overkomen. Verder werd de reikwijdte, reclame-uitingen, precontractuele informatie, kredietwaardigheidsbeoordeling, voorkomen van overmatige schuldenlast en handhaving toegelicht. Ook gaf de Commissie een sneak peak van de aankomende herziening van de richtlijn betreffende op afstand gesloten overeenkomsten voor financiële diensten.