Minister Hoekstra informeert Kamer over Agenda financiële sector

Op 17 december heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de Agenda financiële sector. In de 23 pagina's tellende Kamerbrief gaat de Minister in op hoe de sector er voor staat en kondigt hij nieuwe maatregelen aan. De aangekondigde maatregelen ten aanzien van de consumptiefkredietmarkt zijn: "a. ontwikkelen van een alternatief voor de huidige kredietwaarschuwing; b. aanpakken van flitskredieten door een reclameverbod of andere juridische mogelijkheden tot consumentenbescherming; c. bezien van de noodzaak van aanvullende stappen voor verzendhuiskredieten in het voorjaar van 2019; en d. bezien of aanvullende bevoegdheden van de AFM nodig zijn ten aanzien bij doorlopende goederenkredieten."

Eerder hebben het Ministerie van Financiën en de AFM aangegeven in samenwerking met de sector (waaronder de VFN) op zoek te willen naar een alternatief voor de kredietwaarschuwingszin ‘Let op! Geld lenen kost geld’.

Om de gewenste gedrags- en cultuurverandering in de financiële sector verder vorm te geven geeft de Minister aan voornemens te zijn de regels voor beloningsbeleid verder aan te scherpen door: "a. invoeren van een wettelijke verplichting voor het aanhouden van o.a. aandelen in vaste beloningsdeel; b. invoeren van een wettelijke verplichting om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de maatschappelijke functie; c. onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheid om een wettelijke verplichting tot terugvordering van een deel van de vaste beloning van bankbestuurders ingeval van staatssteun in te voeren. Hierover heb ik voorlichting gevraagd aan de Raad van State; en d. invoeren van een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel." Eerder reageerde de VFN op consultatie (hier) en nam zij deel aan de rondetafelbijeenkomst die hieraan vooraf gingen. Klik hier om de Kamerbrief van de Minister van Financiën te bekijken. Voor meer informatie over de aangekondigde beloningsmaatregelen en de voorlichting van de Raad van State kunt u de Kamerbrief beloningsmaatregelen financiële sector hier raadplegen.