VFN reageert op Consultatie Wet implementatie Richtlijn verzekeringsdistributie

Op 30 januari heeft de VFN gereageerd op de Consultatie Wet implementatie Richtlijn verzekeringsdistributie. In haar reactie stelt de VFN dat met de voorgelegde implementatie een “hybride” vorm van dienstverlening wordt gecreëerd, die tussen execution only en advisering in lijkt te liggen. De VFN gaat ervanuit dat geen wijzigingen worden beoogd in de Nederlandse adviesregels. Dit aspect zou dan ook nadrukkelijker aan de orde kunnen worden gesteld in de Mvt. Ook gaat de VFN in haar reactie in op de vrijstellingsregeling. De VFN benadrukt in dit kader het belang van het beperken van aanvullende verplichtingen voor activiteiten die eerder waren vrijgesteld. Ook vraagt de VFN aandacht voor het Productontwikkelingsproces (Artikel 25 Richtlijn). De VFN is van mening dat, gegeven de eisen die nu al op basis van het BGfo aan verzekeraars worden gesteld aan het Productontwikkelings & Review proces, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de Richtlijn in dit kader niet leidt de noodzaak van een hertoetsing van het Productontwikkelings & Review proces. Dit aspect kan dan ook worden vermeld in de definitieve Mvt. Ten aanzien van het Productontwikkelingsproces benadrukt de VFN tevens dat de bemiddelaar (die niet tevens aanbieder is) op basis van de Richtlijn geen nadere verplichtingen heeft ten aanzien van het Productontwikkelingsproces. In de Mvt wordt echter kenbaar gemaakt dat de bemiddelaar in verzekeringen, net als de verzekeraar, de doelgroep van het verzekeringsproduct dient te bepalen, en periodiek dient te evalueren of het product nog steeds passend is voor de doelgroep. Omdat de VFN er vanuit gaat dat in dit kader ook geen aanvullende eisen in Nederland wenselijk worden geacht, vraagt zij om aanpassing van de betreffende passages in de Mvt. Tot slot gaat de VFN in haar reactie in op de eisen ten aanzien van vakbekwaamheid. De implementatie van de Vakbekwaamheidsvereisten op basis van de Richtlijn zal later zijn beslag krijgen in wijzigingen in het BGfo. Niettemin hecht de VFN in deze fase aan het kenbaar maken van de wens om de huidige bepalingen die in het BGfo zijn opgenomen op het gebied van Vakbekwaamheid ongewijzigd te laten. Nu Nederlandse financiële ondernemingen recentelijk veel inspanningen hebben moeten verrichten om te voldoen aan de BGfo bepalingen rond Vakbekwaamheid, zou het ongewenst zijn als de implementatie van de Richtlijn zou leiden tot aanvullende verplichtingen. Klik hier om om de volledige reactie van de VFN te bekijken.