VFN reageert op Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Op 17 november heeft de VFN gereageerd op de consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Het Besluit implementeert, in aanvulling op de eerder geconsulteerde Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (‘Wet’), de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsdistributie (‘Richtlijn’). Eerder wees de VFN op het belang van een zo veel mogelijk beleidsneutrale implementatie van de Richtlijn. De VFN waardeert de wijze waarop met de beoogde implementatie van de Wet en het nu voorliggende Besluit invulling wordt gegeven aan deze doelstelling. De VFN heeft in haar reactie aangegeven de inwerkingtreding van de richtlijn op uiterlijk 23 februari 2018 niet meer realistisch te achten en bepleit daarom uitstel. Daarnaast is het naar de mening van de VFN wenselijk om enkele beoogde bepalingen in het Besluit aan te passen. Zo kan de Nota van Toelichting naar de mening van de VFN tot verwarring leiden ten aanzien van vakbekwaamheidseisen die worden gesteld aan 'feitelijk leidinggevenden van personen die zich rechtstreeks bezig houden met het verlenen van financiële diensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringen aan cliënten'. Een andere punt dat de VFN naar voren brengt is een (onnodige) verzwaring van de eisen die worden gesteld aan aanbieders en bemiddelaars in het kader van verzekeringsdistributie. Klik hier om de reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.