Publicatie Consultatiereactie Wetsvoorstel Stelsel Kredietregistratie

Op 17 augustus heeft de VFN een reactie geplaatst op de consultatie betreffende het Wetsvoorstel Stelsel Kredietregistratie. Het Wetsvoorstel onderstreept het belang van het stelsel van kredietregistratie zoals dat door het BKR wordt beheerd en wij staan positief tegenover de wettelijke waarborgen die worden opgetekend in het Wetsvoorstel. 

Echter plaatst het bureau ook belangrijke kanttekeningen. Zo benadrukken wij het belang van expliciete vermeldingen in het Wetsvoorstel of de Memorie van Toelichting met betrekking tot het gebruik van BKR-gegevens in de beheerfase van kredietproducten. Ook wordt het behoud van BKR Monitoring aanbevolen om vroegsignalering en hulp voor kwetsbare klanten mogelijk te maken. Daarnaast pleiten wij voor het behoud van de BKR Score, omdat het essentieel is voor verantwoorde kredietverlening en het voorkomen van overkreditering. Verder wordt de verkorting van de bewaartermijn van registraties bekritiseert en pleiten wij voor een grondige afweging van de registratietermijn om overkreditering te voorkomen. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor aspecten zoals verzoeken tot verwijdering van registraties, gegevensverstrekking aan de AFM, het gebruik van het Burgerservicenummer, en wordt geanticipeerd op de herziene richtlijn consumentenkrediet (CCD2). 

De reactie op de internetconsultatie vindt u hier: