Algemene Ledenvergadering 14 april 2022

Op donderdag 14 april 2022 vond de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VFN en aansluitend een Themabijeenkomst plaats. Tijdens de ALV werd door de leden de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2022 aangenomen. In aansluiting hierop is besloten om de contributiebedragen 2022 conform de CBS-consumentenprijsindex 2021 te verhogen met 2,7%. Daarnaast werden de aftredende bestuursleden Sophieke Verhoeven, Albert van Selst en Bert Bijsterbosch herbenoemd en werd tevens onafhankelijk voorzitter Martin Aalders herbenoemd. 

Tijdens de aansluitende Themabijeenkomst gaf onze Public Affairs- en Communicatie adviseur WePublic een presentatie over de aspecten die de reputatie van aanbieders en de branche bepalen. We hebben dit toegespitst op de activiteiten die we als VFN in 2021 hebben ondernomen om bijvoorbeeld de bekendheid en zorgvuldigheid van de leennormen breder bekend te maken bij politiek en andere stakeholders. In 2022 zetten we met name in op de rol van financieren bij verduurzaming en het imago van kredietverlening in het algemeen. Daarna zijn we ingegaan op de actuele onderwerpen die op dit moment spelen in de markt. De VFN heeft een rol in de indexatie van de leennormen, de invoering van de nieuwe European Credit Directive, verificatievereisten in het licht van privacy beperkingen, en het mogelijk maken van op PSD2 gebaseerde geautomatiseerde acceptatieprocessen. 

Ook in 2022 zetten we ons proactief in voor de belangen van de branche en bescherming van consumenten. De VFN leennormen spelen daarbij een centrale rol en de positieve effecten daarvan zullen we dit jaar duidelijk naar buiten brengen. Daarbij is het belangrijk dat, door bijvoorbeeld de invoering van de CCD, ook andere branches zoals leasing en abonnementsconstructies aan dezelfde regels voldoen. 
Goed om elkaar eindelijk weer live te zien (de eerste live ALV sinds 2019!) en zo van gedachten te wisselen over de onderwerpen die de branche raken en die groei mogelijk maken.

Voorzitter Martin Aalders tijdens de Themabijeenkomst