Aansluiting gemeenten bij BKR

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Met deze wet wordt beoogd preventie, vroegsignalering en de aanpak van problematische schulden te versterken en in te zetten op efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening.  

Verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars mogen sindsdien gemeenten waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen en hun eigen inspanningen betalingsachterstanden niet oplossen. Zij hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. Gemeenten zijn na zo’n signaal van deze partijen verplicht hun inwoner uit te nodigen voor een gesprek, al mag deze de hulp van de gemeente wel weigeren. Daarnaast zijn gemeenten verplicht aan een aantal instanties door te geven dat een inwoner schuldhulpverlening ontvangt. In de praktijk gebeurt dit door beschikkingen tot toegang tot schuldhulpverlening te registreren bij BKR en gegevens over verleende kredieten en achterstanden te verzamelen bij BKR. Het te verwachten gevolg van een en ander is dat consumenten met problematische schulden (eerder) in het CKI zullen worden geregistreerd.  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), NVVK en BKR hebben eind december 2021 uitvoeringsafspraken gemaakt over de aansluiting van gemeenten bij BKR en over de registratie van schuldhulp bij BKR ten behoeve van de gegevensuitwisseling met kredietvertrekkers. Met deze afspraken zijn een aantal onduidelijkheden en discussiepunten weggenomen. 

In dit kader heeft de VNG heeft eind januari 2022 de ‘VNG Handreiking gegevensuitwisseling BKR voor schuldhulpverlening’ voor gemeenten aangepast. VNG, NVVK en BKR hebben in een gezamenlijke actie op 1 februari 2022 een nieuwsbericht verstuurd over deze afspraken en de geactualiseerde Handreiking.  BKR heeft in samenwerking met VNG vervolgens nogmaals alle gemeenten aangeschreven die nog niet zijn aangesloten.