VFN reageert op Consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De VFN heeft gereageerd op de Consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. In haar reactie onderschrijft de VFN het belang van het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme en de belangrijke rol die daarbij is weggelegd voor financiële dienstverleners. Daarnaast gaat de VFN in op de eisen die aan kredietverleners worden gesteld in relatie tot de daadwerkelijke risico’s binnen de sector. De VFN benadrukt dat consumptief krediet naar de aard van het product een laag risico vormt voor witwassen en financiering van terrorisme. De implementatiewet brengt een aantal wijzigingen met zich mee die ook van toepassing zijn op kredietverleners. Zo zal als de wet van kracht wordt pas kunnen worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek nadat door middel van een risicobeoordeling een laag risico is vastgesteld. Bij AMvB zullen risicofactoren worden opgesteld waar bij de risicobeoordeling rekening mee moet worden gehouden. Andere wijzigingen betreffen de uitbreiding van de definities van de UBO en PEP. Hetgeen overigens nog zijn beslag moeten krijgen bij AMvB. De VFN verwelkomt de mogelijkheid die blijft bestaan om het vereenvoudigd regime toe te passen. De VFN onderkent echter niet de noodzaak van een risicobeoordeling om vast te stellen of sprake is van een laag risico en wijst op het belang (ook voor de consument) om de administratieve lasten en kosten die deze beoordeling met zich meebrengt zo beperkt mogelijk te houden. Ook pleit de VFN ervoor om de risicofactoren en definities van UBO en PEP die bij AMvB zullen worden bepaald, tijdig vast te stellen. De reactie van de VFN is via onderstaande link te raadplegen. https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetvierdeantiwitwasrichtlijn/reacties