VFN reageert op Consultatie Herziening Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)

Op 14 augustus heeft de VFN gereageerd op de Consultatie Herziening Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft). De Wbft regelt de financiering en de begroting en verantwoording van de AFM en DNB. Ten aanzien van de financiering is sprake van een volledige doorberekening aan de sector, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen éénmalige handelingen en doorlopend toezicht. Uitgangspunten bij de financiering zijn o.a. voorspelbaarheid en stabiliteit van de kosten. Aanleiding voor de wetswijziging is de vijfjaarlijkse herziening van de procentuele kostenverdeling van de categorieën van ondertoezichtstaanden. Om de Wbft flexibeler te maken wordt in de nieuwe opzet de uitwerking van de kostenvergoeding bij lagere regelgeving vastgesteld. Kosten voor éénmalige handelingen worden voortaan bij ministeriële regeling vastgesteld en de uitwerking van de verdeling van de kosten voor het doorlopend toezicht bij algemene maatregel van bestuur. Wat niet verandert is de systematiek van verrekening. Aan het eind van het jaar vindt een verrekening plaats tussen de begrote en gerealiseerde kosten d.m.v. het exploitatiesaldo. Boetes en dwangsommen tot € 2,5 mln. worden hierin meegenomen (handhavingskosten). Resterende inkomsten uit boetes en dwangsommen komen ten goede aan de Staat. Reactie VFN De VFN onderschrijft het uitgangspunt van voorspelbaarheid en stabiliteit van de kosten van het toezicht. Voor de VFN is het tevens van belang dat de methodiek een bijdrage dient te leveren aan het bevorderen van efficiency. De VFN is voorts van mening dat het -gezien de volledige doorberekening-, niet voor de hand ligt om de opbrengsten uit boetes grotendeels aan de Staat ten goede te laten komen. Ook opbrengsten boven € 2,5 mln. zouden naar de mening van de VFN moeten worden aangewend om de toezichtkosten voor de sector te beperken. De VFN stelt daarom voor om de grens van € 2,5 mln. te verhogen of om in zijn geheel af te zien van een grens. Tot slot kan de VFN zich vanuit praktisch oogpunt vinden in het vaststellen van de kosten voor éénmalige handelingen bij ministeriële regeling en de uitwerking van de verdeling van de kosten voor het doorlopend toezicht bij algemene maatregel van bestuur. Klik hier om de integrale reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.